KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

Zahrady pod Hájem (národní přírodní rezervace, 162 ha) - komplex luk a sadů na západním svahu kopce Háj (573 m). Poslední zbytky lučních společenstev na slínovitých půdách v Bílých Karpatech. Jednotlivé pásy květnatých luk a starých sadů oddělují pruhy keřů a lesíky. Rezervace je největší lokalitou tořiče čmelákovítého v České republice, rostou zde i další orchideje, jako vstavač vojenský, vstavač osmahlý a pětíprstka žežulník. Součástí rezervace je sad místních odrůd ovocných stromů (švestky, jabloně, hrušně) a dubohabrové hájky s dřínem obecným.

Geologie - Podloží tvoří flyšové vrstvy s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci, náležející do svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (paleocén-svrchní křída). Morfologicky se uplatňují polohy hruborznných pískovců. Reliéf širšího okolí řadíme do mírných konkávních svahů výrazné elevace Háje (573,0 m n. m.). Vlastní svah NPR je vcelku slabě lineárně rozčleněn. Dílčími tvarovými elementy jsou krátké svahové rozsochy východozápadního směru s kótou Strážná hůrka (335,5 m n. m.). Svahy jsou náchylné k sesuvům. Silné antropogenní ovlivnění reliéfu. Svahové sedimenty se staly základem pro tvorbu kambizemě typické střední zrnitosti a kambizemě pseudoglejové.

Květena - Jednotlivé pásy květnatých luk a starých sadů oddělují pruhy keřů a lesíky. Vyskytuje se zde několik typů luční vegetace. Na nevyvinutých půdách na slínech je význačná neuzavřená teplomilná vegetace s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), omanem mečolistým (Inula ensifolia) a ostřicí chabou (Carex flacca), zatímco vlhčí místa s vyvinutými půdami charakterizují porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s válečkou prapořitou (Brachypoodium pinnatum). Místy se objevují i vlhčí svahové bezkolencové louky svazu Molinion. Roste zde řada chráněných a ohrožených druhů, např. pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač nachový (Orchis purpurea), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), kozinec dánský (Astragalus danicus), len žlutý (Linum flavum), lilie zlatolávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), plamének přímý (Clematis recta), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a pampeliška bahenní (Taraxacum sect. Palustria). Součástí rezervace je i několik soukromých záhumenků, na kterých se vyskytují velmi vzácné plevele, např. prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca), svízel trojrohý (Galium tricornutum), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), hlaváček plamenný (Adonis flammea), vrabečnice roční (Thymelaea passerina) a hořinka východní (Conringia orientalis). V roce 1994 zde byla nalezena sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus). Dřevinnou vegetaci zastupují dubohabrové hájky (Carici pilosae-Carpinetum) s dřínem obecným (Cornus mas) a místy druhotné porosty tvořené borovicí lesní (Pinus sylvestris) a lípou malolistou (Tilia cordata).

Zvířena - Rezervace je zajímavá z hlediska entomologického. Z motýlů byl pozorován otakárek fenyklový (Papilio machaon), o. ovocný (Iphiclides podalirius), hnědásek černýšový (Mellicta aurelia), h. diviznový (Melitaea phoebe), okáč voňavkový (Brintesia circe), modrásek vičencový (Polyomnatus thersipes), m. komonicový (Polyomnatus dorylas), ostruháček dubový (Neozephyrus quercus), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), bourovec trnkový (Eriogaster catax) a několik vzácných druhů píďalek. Z fytofágních brouků průzkum potvrdil výskyt zejména dřepčíka Dibolia foersteri, štítonoše Pilemostoma fastuosa a P. ferruginea, nosatčíky Apion interjectum a A. aeneomicans, nosatce Brachysomus hirtus a Tychius stephensi, krytonosce Mogulones curvistriatus či luskokaze Bruchus brachialis. Dále zde bylo dosud zjištěno 25 druhů rovnokřídlého hmyzu, 14 druhů mravenců a 31 druhů pavouků.

Lesnictví - Výměra lesní půdy zaujímá 13,14 ha. Enklávy smíšených padesátiletých porostů jsou tvořeny borovicí, lípou, dubem, habrem, jasanem a modřínem. Zásahy budou směřovat k odstranění jehličnatých dřevin a k uvolňování listnatých dřevin v podúrovni.

Využití - Část rezervace byla před vyhlášením vážně poškozena pastvou, nehnojené a pravidelně kosené plochy se však velmi rychle obnovují. Problémem zůstává velká plocha křovin, které zarostly téměř čtvrtinu bývalých travnatých porostů. Negativním jevem je rozorávání spodních částí rezervace. V roce 1991 byla na ploše asi 3 ha založena genofondová plocha krajových odrůd ovocných dřevin, do níž byla soustředěna řada odrůd švestek, jabloní a hrušní z Horňácka.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:40 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba