KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Přírodní rezervace Bílé potoky

PR Bílé potoky, Fuksův Láz (2.5.2003)
PR Bílé potoky, Fuksův Láz (2.5.2003)
Přírodní rezervace Bílé potoky

Základní údaje:
Přírodní rezervaci Bílé potoky tvoří dvě oddělené luční enklávy obklopené lesními porosty. Nachází se na levém údolním svahu Klobouckého potoka v nadmořské výšce 380 až 500 m, asi 3 km jihovýchodně od Valašských Klobouk v CHKO Bílé Karpaty. Katastrální území Valašské Klobouky. Vyhlášeno v r. 1982. Výměra 8,78 ha.

Motiv ochrany:
Cílem ochrany je jak zachování genofondu podhorské karpatské louky, mokřadů a pramenišť, tak i lesního společenstva karpatské bučiny a krajinářsky hodnotného území.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad je tvořen magurským flyšem, dílčí jednotkou bystrickou, zlínské souvrství, bystrické vrstvy. Převažují zde vápnité jílovce a slínovce (střední až pozdní eocén). Deluviální sedimenty jsou kvartérního stáří. Půdním typem je kambizem typická varieta kyselá, v podmáčených místech kambizem pseudoglejová a pseudoglej typický.

Botanika:
Jedno z floristicky nejbohatších a nejzajímavějších území v severní části Bílých Karpat. Je tvořeno dvěma lučními enklávami lemovanými z větší části lesním porostem. V části Fuskův láz jde o bývalé pastviny s množstvím rozptýlené zelené. Enkláva Bílé potoky, kdysi jednosečná karpatská louka, má četné pramenné vývěry a pseudokrasové jevy. Podél celé lokality protéká potůček, v jehož korytě dochází na mnoha místech k vysrážení uhličitanu vápenatého v podobě drobných inkrustací i v podobě mocných vrstev pěnovce. Přítomnost vápníku příznivě ovlivňuje druhové bohatství rostlin. Terén v obou částech je velmi členitý, silně svažitý, s pestrou druhovou skladbou rozptýlené zeleně, což dodává území i vysokou krajinářskou hodnotu.

Květena je velmi různorodá. Převládají druhy mezofytních luk a svahových pramenišť s četným zastoupením druhů vzácných a ohrožených, především z čeledi vstavačovitých.

V mokřadech vytváří rozsáhlý porost přeslička obrovská (Equisetum telmateia) a devětsil lékařský (Petasites hybridus), vyskytují se různé druhy ostřic (Carex) a sítin (Juncus). Dále zde roste např. suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), zblochan hajní (Glyceria nemoralis), vzácně lze nalézt hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum), považovanou v okrese za slině ohrožený druh. Z orchideovitých rostlin se vyskytuje kruštík bahenní (Epipactis palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - druhy, které jsou vzhledem ke svým ekologickým nárokům a značnému úbytku mokřadních biotopů ohroženy ve své existenci.

V místech méně zásobených vodou se nacházejí druhy mezofytních luk s mnoha pro tuto oblast významnými, zvláště chráněnými a ohroženými druhy. Z orchideovitých rostlin je to vstavač mužský (Orchis mascula), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec listenatý Soóův (Dactylorhiza longebracteata subsp. sooana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Na lokalitě Fuskův láz byl v 50. letech zaznamenán i výskyt střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), od té doby však již nalezen nebyl. Z ostatních rostlin nutno uvést alespoň lilii zlatohlávek (Lilium martagon), modravec chocholatý (Leopoldia comosa), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), prvosenku vyšší (Primula elatior) a orlíček obecný (Aquilegia vulgaris).

V podrostu většinou smíšených lesních porostů (buk, jedle, smrk) se vyskytují převážně druhy provázející světlé listnaté lesy, jako např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), čistec alpinský (Stachys alpina), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Významný je výskyt kruštíku širolistého (Epipactis helleborine) a zejména silné ohroženého kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla).

Zoologie:
V roce 1988 zde byl proveden hydrobiologický průzkum (HOLZER 1989), který ukázal, že Bílé potoky jsou vyhraněnou lokalitou významné hodnoty a vytvořené společenstvo vodních živočichů má unikátní složení. Ve srovnáni se stanovišti, kde se nalézají podobné biotopy, byl zjištěn nižší počet různých taxonů vodní fauny. Tento rozdíl je způsoben specifickými podmínkami, které zde panují. Voda obsahuje velké množství rozpuštěných minerálií, a tak se zde mohou rozvíjet pouze organismy vhodně přizpůsobené tomuto prostředí. O jakosti vody vypovídá skutečnost, že zjištěné druhy živočichů vesměs obývají jen nejkvalitnější čistě vody. V pramenu, který je situován v lese, žijí např. larvy pošvatky Protonemura nimborum, larvy pakomárů Pseudorthocladius sp., ploštěnka Polycelis cornuta a měkkýš praménka rakouská (Bythinella austriaca). Z hlediska oživení patří k nejhodnotnějším prameny na louce. Mimo jiné zde byly zjištěny larvy jepic Rhitrogena hercynia, larvy pakomárů Macropelopia goetghebueri a ploštěnka Crenobia alpina. Nejvýznamnějším nálezem byl exemplář chrostíka Drusus carpaticus. Tento druh patří mezi karpatské endemity.

Lesnictví:
Součástí rezervace je stodvacetiletý bukový porost, jehož postupná obnova bude zaměřena na výběr jednotlivých stromů a věkové rozrůznění. V okolí PR se nacházejí smíšené lesní porosty s bukem lesním, dubem letním, habrem obecným, smrkem ztepilým a jedlí bělokorou.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
V minulosti se na loukách extenzivně páslo, od konce 80. let 20. stol. zde probíhalo odstraňování stařiny a náletových dřevin. V současnosti je chráněné území ve vlastnictví ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, která zajišťuje jeho údržbu.


Literatura:
Rezervační kniha, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 263.
Bělokarpatská louka s prameništi v PR Bílé potoky (7.6.2003)
Bělokarpatská louka s prameništi v PR Bílé potoky (7.6.2003)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 10:14 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba